Podmienky súťaže RONDO

(ďalej tiež len „Podmienky“)

Nebaví vás čítať dlhé texty? Prečítajte si časté otázky, kde nájdete všetko podstatné prehľadne.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Používanie služieb a internetových stránok spoločnosti Rondo.cz s.r.o., účasť v spotrebiteľskej súťaži na portáli rondogo.sk (ďalej len "Súťaže") a nákup tovaru a služieb na stránkach Rondogo.sk sa riadi týmito podmienkami zmluvného vzťahu medzi užívateľom a spoločnosťou Rondo.cz s.r.o., IČO: 242 47 286, so sídlom v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 196838 (ďalej len ako "Poskytovateľ"), čiže prevádzkovateľom Súťaže.
  2. Pre účely týchto Podmienok je užívateľom (ďalej len "Užívateľ") fyzická, alebo právnická osoba, svojprávna, spôsobilá k právnemu rokovaniu, ktorá musí vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami, zapojila sa do Súťaže a/alebo zakúpila tovar alebo služby od Poskytovateľa, a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami i) registroval alebo ktorej bol v súlade s týmito Podmienkami vytvorený užívateľský účet a ii) ako zákazník získal vernostné body (ďalej len "Rondony") za nákup tovaru, alebo služieb od subjektov, pre ktoré poskytovateľ zaisťuje Súťaž (ďalej len "Partner"), iii) alebo získal Rondony priamo od Poskytovateľa.
  3. Pre registráciu musí Užívateľ vyplniť správne, úplne a pravdivo registračný formulár, ktorý obsahuje najmenej nasledovné údaje: meno a priezvisko; e-mailová adresa; zvolené heslo. Existencia emailu je overovaná.
  4. Aby sa Užívateľ mohol zúčastniť súťaže, musí najprv vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami. Ak Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nemôže sa Súťaže zúčastniť. Súhlas s Podmienkami Užívateľ vyjadrí tiež tým, že sa zúčastní Súťaže.
  5. Súťaž je určená iba osobám starším ako 16 rokov. Mladším osobám je účasť dovolená iba po predchádzajúcom súhlase zákonných zástupcov.
 2. Pravidlá Súťaže

  1. Súťaž prebieha na webovom portáli www.rondogo.sk. Pravidlá jednotlivých súťaží sú uverejnené vždy v konkrétnej sekcii súťaže, ktorej sa chce užívateľ zúčastniť, vrátane herného plánu, katalógu cien.
  2. Užívatelia pri rôznych príležitostiach môžu získavať dieliky výhier - puzzle (ďalej len Dieliky). Výhru získava ten užívateľ, ktorý ako prvý nazbiera všetky Dieliky k danej výhre. Ostatným, ktorí Dieliky zbierali, nazbierané Dieliky prepadajú, alternatívne im môže byť ponúknuté ich zmenenie za iné hracie prvky do Súťaže (napríklad Rondony a podobne).

   Na všetkých miestach v Súťaži a pri všetkých okolnostiach, kde je možné získať Dielik/Dieliky výhry, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, môže užívateľ získať aj Dielik/Dieliky, ktoré už vlastní. Dieliky, ktoré užívateľ získa, sú vyberané algoritmom RONDOgo, ktorý využíva princíp náhody.

   Dieliky nie je možné zakúpiť ani inak získať za odplatu. Dieliky možno získať len ako výhru v Súťaži a/alebo ako odmenu za využitie služieb alebo za nákup.

 3. Práva a povinnosti Užívateľa

  1. Užívateľ je povinný uchovávať prístupové užívateľské meno a heslo v tajnosti. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského účtu.
  2. Každý Užívateľ je oprávnený mať len jeden užívateľský účet. Užívateľ nie je oprávnený svoj účet previesť na iného Užívateľa alebo si akokoľvek zaobstarávať Rondony za úplatu.
  3. Užívateľ výslovne berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek nároku zo strany Užívateľa ukončiť či obmedziť účasť Užívateľa v Súťaži, zrušiť či zablokovať užívateľský účet, a to v prípade, že sa Užívateľ:
   1. dopustí závažného porušenia týchto Podmienok, vrátane uvedenia nepravdivých prehlásení podľa čl. 3. Podmienok,
   2. dopustí porušenia platných právnych predpisov,
   3. dopustí pokusu o akúkoľvek manipuláciu alebo podvodného jednania vo vzťahu k Súťaži alebo Poskytovateľovi,
   4. dopustí akýchkoľvek špekulatívnych nákupov Rondonov, hlavne pokiaľ získa Rondony inou cestou, ako tou, ktorú výslovne uvádzajú tieto Podmienky.
  4. Užívateľ nie je oprávnený využívať Službu k akýmkoľvek účelom odporujúcim týmto Podmienkam alebo aplikovateľným právnym predpisom Českej republiky či iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, alebo poškodiť dobré meno Poskytovateľa. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za všetku újmu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Užívateľom. /li>
  5. Užívateľ prehlasuje, že:
   1. je svojprávny,
   2. uviedol pravdivé a správne informácie pri registrácii svojho užívateľského účtu,
   3. je oprávneným vlastníkom užívateľského účtu a právoplatným držiteľom Rondonov.
  6. Používanie akýchkoľvek mechanických, elektronických či obdobných zariadení určených k získaniu neoprávnenej výhry v Súťaži (napr. automatické sledovanie a ovplyvňovanie hry) sa zakazuje. Užívateľ nesmie použiť software vybavený umelou inteligenciou, napríklad robota, ktorý užívateľovi pomáha pri účasti na Súťaži, či Užívateľa zastupuje. Porušenie uvedeného zákazu alebo dôvodné podozrenie o takom porušení bude pre Poskytovateľa dôvodom pre nepriznanie alebo neposkytnutie výhry a zablokovania dalšej účasti v súťaži.
  7. Pokiaľ je Užívateľ neaktívny po dobu 2 mesiacov, tzn. nezúčastňuje sa Súťaže, alebo nezískal v uvedenom období žiadne Rondony, dochádza k strate (ďalej tiež len k „Exspirácii“ všetkých získaných Rondonov, ktoré Užívateľ nevyčerpal. K Exspirácii Rondonov dochádza automaticky po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov od poslednej aktivity Užívateľa.
  8. Užívateľ môže nakupovať tovar a služby inzerované Poskytovateľom v Rondo Shope. Zadaním objednávky a riadnym uhradením určenej ceny je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzavretá zmluva o predaji tovaru, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a ponukou Poskytovateľa. V takom prípade má Užívateľ postavenie kupujúceho a Poskytovateľ predávajúceho. Užívateľ môže v Rondo Shope využiť zľavovú ponuku Poskytovateľa, a to vo forme spoplatnenej SMS na základe ktorej dostane kredity oprávňujúce využitie Poskytovateľom vopred inzerovanej zľavy vyjadrenej v Eurách u konkrétnych produktov. Cena spoplatnenej SMS a vyššie zľavového kreditu v Eurách sa riadi aktuálnou uverejnenou ponukou Poskytovateľa.
  9. Úhradu za tovar je možné uskutočniť platobnými bránami jednotlivých bánk a nedostávajú sa do dispozície tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.
 4. Práva a povinnosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ má právo požadovať, aby registrovaný Užívateľ doložil svoju totožnosť a to predovšetkým v prípade, že Užívateľovi vznikne nárok na výhru prevyšujúcu ekvivalent čiastky 10.000 EUR, alebo ak povaha výhry identifikáciu Užívateľa vyžaduje. Pre tieto účely môže Poskytovateľ požadovať kópiu platného občianskeho preukazu Užívateľa, alebo iného dokladu totožnosti. Poskytovateľ je oprávnený kopírovať doklad preukazujúce totožnosť či existenciu, ktorá bola poskytnutá Užívateľom. V prípade, že Užívateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebné doklady, potom je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť účet Užívateľa, prípadne ho trvale odstrániť a prípadne má Poskytovateľ právo odoprieť vydanie výhry.
  2. Poskytovateľ môže podľa vlastného uváženia prehlásiť doterajší priebeh Súťaže za neplatný z dôvodu akejkoľvek technickej alebo systémovej chyby. Pokiaľ z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, poctivosť, alebo riadny chod Súťaže, alebo Súťaž nebude môcť pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si Poskytovateľ právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť Súťaž. Ak bude Súťaž zrušená či pozastavená, budú všetky vložené Rondony vrátené Užívateľom na ich užívateľský účet. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okrem výhercu oceniť, podľa svojho uváženia, aj ďalších účastníkov súťaže.
  3. V prípade spoplatnenia výhier, alebo nákupom tovaru a služieb v Rondo Shope podľa čl. 3.8, Poskytovateľ vopred informuje kupujúceho o platobných podmienkach, vrátane informácií o daniach a poplatkoch, prípadne o výške nákladov spojených s dodaním tovaru. Poskytovateľ, ako predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Užívateľ, ako kupujúci, stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo využije v prípade zakúpenia licencie či služby.
  4. Podľa zákona o evidencii tržieb je Poskytovateľ ako predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
  5. Poskytovateľ zaisťuje či sprostredkúva spôsoby dodania. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb vzhľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú propagované na webovej stránke Rondogo.sk
 5. Predanie výhry

  1. Jednotlivé výhry budú predané Užívateľom, ktorí sa stali víťazmi v Súťaži (ďalej tiež len „Výherca“). Výherca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nasledujúce pravdivé údaje:
   1. meno a priezvisko,
   2. dátum narodenia,
   3. adresu (ulica, číslo popisné, obec, PSČ).
  2. Výhra bude priznaná výhradne na meno Užívateľa uvedené pri registrácii. Po overení totožnosti je cena odoslaná na registrovanú kontaktnú adresu, alebo predaná osobne, alebo po dohovore s Poskytovateľom, a to vždy s ohľadom na povahu výhry. Informácie o spôsobe predania výhry budú odoslané na emailovú adresu Výhercu do 5 (piatich) dní od skončenia súťažného kola. Ak nebude výherca reagovať na emailovú výzvu Poskytovateľa v lehote 30 (tridsiatich) dní, stratí Výherca nárok na výhru a ta prepadá Poskytovateľovi.
  3. V prípade, že sa stane Užívateľ výhercom výhry v hodnote 2000 eur, udeľuje Poskytovateľovi súhlas s obstaraním a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových aj zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Poskytovateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a predávaním či čerpaním výhry pre propagačné účely Poskytovateľa a ďalšie komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách, vrátane tlačových alebo online médií, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi, alebo zaradením do súborného diela. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením a účelom poskytne. Odoprením udelenia súhlasu podľa tohto článku zo strany Užívateľa, prípadne jeho zákonných zástupcov, zaniká nárok Užívateľa na výhru.
  4. V prípade, že sa stane Užívateľ výhercom peňažnej výhry, vzniká Používateľovi nárok na výplatu výhry, iba ak peňažná výhra, alebo súčet peňažných výhier presahuje sumu 200 Kč, alebo 8 EUR. Jednotlivé peňažné výhry Užívateľov sa evidujú v Rondo peňaženke, ktorá je prístupná v užívateľskom rozhraní.
 6. Obmedzenie zodpovednosti

  1. Služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi sú poskytované "tak ako sú". Poskytovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadom funkčnosti, rýchlosti a dostupnosti svojich služieb.
  2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby dátových prenosov ani nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté či vyplývajúce z akéhokoľvek zneužitia užívateľských účtov.
  3. Užívateľ berie výslovne na vedomie a potvrdzuje, že tie Rondony, ktoré získa od Partnerov, majú pôvod v uskutočnenej transakcii medzi Užívateľom a Partnerom a že z tohto právneho vzťahu nevznikajú žiadne nároky alebo záväzky Poskytovateľovi, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzájomné plnenie medzi Užívateľom a Partnerom. Pre predídenie pochybnostiam nie je Poskytovateľ zodpovedný za:
   1. pravdivosť Partnerom uvádzaných informácií,
   2. kvalitu, bezpečnosť alebo legálnosť tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom transakcie medzi akýmkoľvek Užívateľom a akýmkoľvek Partnerom,
   3. skutočné dokončenie a plnenie transakcie medzi akýmkoľvek Užívateľom a akýmkoľvek Partnerom.
  4. Webový portál rondogo.sk obsahuje odkazy na iné webové stránky (ďalej tiež len „webové stránky tretích strán"), ako aj články, fotografie, texty, grafiku, obrazy, vzory, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, software a ďalší obsah, ktoré patria alebo pochádzajú od tretích strán (ďalej len „Aplikácie tretích strán, software alebo obsah"). Tieto stránky tretích strán a Aplikácie tretích strán, software ani obsah nie sú sledované alebo kontrolované zo strany Poskytovateľa, a preto Poskytovateľ nie je zodpovedný za stránky a obsah tretích strán prístupných prostredníctvom stránok Poskytovateľa. Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne navštíviť akékoľvek stránky tretích strán, alebo sa zoznámi s obsahom Aplikácie tretích strán, software alebo iného obsahu, robí tak na vlastné nebezpečenstvo.
 7. Informácie pre spotrebiteľov a reklamačný poriadok

  1. Reklamácie akéhokoľvek problému s priebehom Súťaže alebo vád kúpeného tovaru vybavuje Poskytovateľ na adrese .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Užívateľ je povinný uplatniť práva z vád bezodkladne po zistení vady či po tom, čo vadu pri vynaložení starostlivosti zistiť mohol. Reklamáciu Poskytovateľ vybavuje v čo najkratších lehotách, pravidelne do 24 hodín. Pre kladné vybavenie reklamácie urobí Poskytovateľ maximum. Ostatné nároky na náhradu z vadného plnenia budú vybavené bez zbytočného odkladu a Poskytovateľ o výsledku reklamačného konania bude informovať Užívateľa najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Začiatok 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia reklamovanej vady je stanovený po riadnom uplatnení reklamácie, vrátane doručenia reklamovaného tovaru späť spoločnosti Rondo (nie odovzdaním reklamovaného tovaru prepravcovi).
  2. Všetky spory vzniknuté na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou, sa bude Poskytovateľ snažiť vyriešiť zmierlivo. Užívateľ je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Poskytovateľovi na .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq. . Užívateľ má právo v prípade kúpy tovaru sa so svojimi sťažnosťami obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
  3. V prípade, že je Používateľ spotrebiteľom v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku bez udania dôvodu, do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie je Používateľ povinný adresovať na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq. , pričom k tomuto môže využiť aj poskytnutý formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto Podmienok.
  4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nie je Poskytovateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ vrátený tovar odovzdá a to kompletný, nepoškodený, v stave, v akom tovar prevzal.
  5. Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame stanovená dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, Poskytovateľ, ako predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste či zvláštnymi obchodnými podmienkami, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté vady po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovar ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním.

   Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:
   • Právo na bezplatnú opravu tovaru
   • Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nemožno odstrániť opravou, alebo sa taká oprava javí ako finančne alebo časovo neekonomické riešenia.
   • Právo na odstúpenie od zmluvy - možno využiť vtedy, ak nie je možné vec opraviť a nie je možné ani dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet vád, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať.
   • Ak neodstúpi Užívateľ čo by kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Užívateľ čo by kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
   Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých Užívateľov čo by kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak ustanovené dovozcom či výrobcom, uplatní sa práva vyplývajúce zo záruky za akosť podľa § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.

   V prípade reklamácie notebookov, mobilných telefónov, tabletov, pamäťových zariadení či iných počítačových systémov alebo zariadenia pre ukladanie dát nenesie predávajúci zodpovednosť za obsah a dáta uložené na takomto úložisku a taktiež nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zneužitiu dát. V prípade reklamácie nevykonáva predávajúci zálohovanie dát alebo obnovu dát. Kupujúcemu sa odporúča pravidelné systematické zálohovanie dát na iné úložisko. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy je reklamácia riešená výmenou tovaru za nový, pôvodný tovar sa nevracia.

   Adresa pre vrátenie zakúpeného tovaru pre prípady reklamácie či odstúpenie od zmluvy je Rondo.cz, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.

   Pre čo najrýchlejšie vybavenie nás pred odoslaním tovaru kontaktujte na e-mail .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Zašleme Vám vopred pripravený štítok s adresou na vytlačenie, ktorý môžete využiť na podacích miestach Zásielkovňa k poslaniu tovaru bez platby poštovného. Možné je samozrejme tiež zaslať tovar poštou či inou prepravnou službou.

   Tovar zasielajte vždy bez dobierky, v opačnom prípade nebude prijatý.
 8. Ochrana osobných údajov.

  1. Plné znenie ochrany osobných údajov nájdete na stránke Informácie o spracovaní osobných údajov.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po zverejnení a stanoveným dňom určeným Poskytovateľom, avšak vo vzťahu ku každému Používateľovi len v prípade, že Používateľ s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje pokračovanie v pokračovaní v účasti v Súťaži zo strany Užívateľa a/alebo kúpa tovaru či služieb aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátumom účinnosti zmeny Podmienok. Ak Užívateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný zdržať sa účasti v Súťaži organizovanej Poskytovateľom, alebo nákupu tovaru alebo služieb po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Pre vylúčenie pochybností strany vyhlasujú, že Užívateľ, ktorý sa už v minulosti zaregistroval pred dňom účinnosti týchto Podmienok a naďalej na základe pôvodnej registrácie sa zúčastňuje Súťaže a/alebo kupuje tovar alebo služby, stáva sa bez ďalšieho Užívateľom podľa týchto Podmienok.
  2. Ak akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto Podmienok. Poskytovateľ v takom prípade nahradí také neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
  3. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. V prípade súdneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Užívateľom je príslušný všeobecný súd Poskytovateľa, pokiaľ však nie je Užívateľ v postavenie spotrebiteľa. Tieto Podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Česká verzia Podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vyhotovené len pre informáciu. Česká verzia Podmienok
  4. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formu elektronickej pošty (e-mailu).
  5. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Poskytovateľa a akékoľvek osoby, ktoré sa svojou činnosťou podieľali alebo podieľajú na tejto Súťaži či jej organizácii a osoby týmto osobám blízke.
  6. Užívateľ súhlasí s tým, že informácie uvedené v týchto Podmienkach sú poskytované v inej textovej podobe, t.j. nie písomne, ale len elektronicky. Užívateľ je oprávnený si tieto Podmienky uložiť a vytlačiť.
  7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.5. 2018.

Príloha č. 1: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 - Adresát: Rondo.cz, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika
 

- Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupu tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)
 

- Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)
 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
 

- Dátum
 

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.