Podmienky súťaže a obchodu RONDOgo

(ďalej tiež len „Podmienky“)

Nebaví vás čítať dlhé texty? Prečítajte si časté otázky, kde nájdete všetko podstatné prehľadne.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Používanie služieb a internetových stránok spoločnosti RONDOgo s.r.o., účasť v spotrebiteľskej súťaži na portáli rondogo.sk (ďalej len "Súťaž") a nákup tovaru a služieb na stránkach Rondogo.sk sa riadi týmito podmienkami zmluvného vzťahu medzi užívateľom a spoločnosťou RONDOgo s.r.o., IČO: 242 47 286, so sídlom v Praha 9, Freyova 82/27, PSČ 190 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 196838 (ďalej len ako "Poskytovateľ"), čiže prevádzkovateľom Súťaže. Kontaktný e-mail Poskytovateľa je: info@rondogo.sk, a telefónne číslo je 731 316 062.
  2. Pre účely týchto Podmienok je užívateľom (ďalej len "Užívateľ") fyzická, alebo právnická osoba, svojprávna, spôsobilá na právne úkony, ktorá musí vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami, zapojila sa do Súťaže a/alebo zakúpila tovar alebo služby od Poskytovateľa, a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami i) registrovala alebo ktorej už bol v súlade s týmito Podmienkami vytvorený užívateľský účet a ii) ako zákazník získala vernostné body v podobe Rondo dielikov (ďalej len „Dieliky“) alebo v podobe Rondonov či ich variant (tiež ďalej ako „Rondony“) za nákup tovaru alebo služieb od subjektov, pre ktoré Poskytovateľ zaisťuje Súťaž (ďalej len "Partner"), iii) alebo získal Rondony alebo Dieliky priamo od Poskytovateľa.
  3. Pre registráciu musí Užívateľ vyplniť správne, úplne a pravdivo registračný formulár, ktorý obsahuje najmenej nasledovné údaje: meno a priezvisko; e- mailová adresa; zvolené heslo. Existencia emailu je overovaná.
  4. Aby sa Užívateľ mohol zúčastniť Súťaže, musí najprv vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami. Ak Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nemôže sa Súťaže zúčastniť. Súhlas s Podmienkami Užívateľ vyjadrí tiež tým, že sa zúčastní Súťaže.
  5. Súťaž je určená iba osobám starším ako 16 rokov. Mladším osobám je účasť dovolená iba po predchádzajúcom súhlase zákonných zástupcov.
 2. Pravidlá Súťaže

  1. Súťaž prebieha na webovom portáli www.rondogo.sk. Pravidlá jednotlivých súťaží sú uverejnené vždy v konkrétnej sekcii Súťaže, ktorej sa chce Užívateľ zúčastniť, vrátane herného plánu, katalógu cien.
  2. Užívatelia pri rôznych príležitostiach môžu získavať Dieliky. Výhru získava ten Užívateľ, ktorý ako prvý nazbiera všetky Dieliky k danej výhre. Ostatným, ktorí Dieliky zbierali, nazbierané Dieliky prepadajú, alternatívne im môže byť ponúknuté ich zmenenie za iné hracie prvky do Súťaže (napríklad Rondony a podobne) alebo odmeny.
  3. Na všetkých miestach v Súťaži a pri všetkých okolnostiach, kde je možné získať Dieliky, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, môže Užívateľ získať aj Dieliky, ktoré už vlastní. Dieliky, ktoré Užívateľ získa, sú vyberané algoritmom RONDOgo, ktorý využíva princíp náhody.
  4. Dieliky nie je možné zakúpiť ani inak získať za odplatu. Dieliky možno získať len ako výhru v Súťaži a/alebo ako odmenu za využitie služieb alebo za nákup.
 3. Práva a povinnosti Užívateľa

  1. Užívateľ je povinný uchovávať prístupové užívateľské meno a heslo v tajnosti. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského účtu.
  2. Každý Užívateľ je oprávnený mať len jeden užívateľský účet. Užívateľ nie je oprávnený svoj účet previesť na iného Užívateľa, alebo si akokoľvek zaobstarávať Rondony alebo Dieliky za úplatu. Užívateľ je oprávnený u jedného Partnera urobiť v jednom kalendárnom dni len jednu transakciu, na ktorom základe vzniká oprávnenie k získaniu Rondonov či Dielikov. Užívateľ je súčasne povinný uchovávať doklady o tejto transakcii (účtenky či daňové doklady), a to po dobu 3 mesiacov od ich vyhotovenia. V prípade, kedy Užívateľ získa na základe jednej transakcie u Partnera oprávnenie k získaniu viacerých Rondonov alebo Dielikov, ako by mu malo náležať, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
  3. Užívateľ výslovne berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek nároku zo strany Užívateľa ukončiť či obmedziť účasť Užívateľa v Súťaži, zrušiť či zablokovať užívateľský účet, a to v prípade, že sa Užívateľ dopustí hlavne nasledujúcich porušení týchto Podmienok:
   1. závažného porušenia týchto Podmienok, vrátane uvedenia nepravdivých prehlásení podľa čl. 3. Podmienok,
   2. porušenia platných právnych predpisov,
   3. pokusu o akúkoľvek manipuláciu alebo podvodného jednania vo vzťahu k Súťaži alebo Poskytovateľovi,
   4. Akýchkoľvek špekulatívnych nákupov za účelom získania Rondonov či Dielikov, hlavne ak uskutoční nákupy a následne bude v neprimeranom rozsahu využívať zákonné možnosti odstúpenia od zmluvy s cieľom získať Rondony či Dieliky bez faktickej realizácie transakcie, popr. získa Rondony či Dieliky inou cestou, ako tou, ktoré výslovne uvádzajú tieto Podmienky, a to napríklad prostredníctvom delenia jedného nákupu na viac transakcií, zdieľania kódov oprávňujúcich na získanie Rondonov či Dielikov alebo ich získavania od tretích osôb, použitia kódu oprávňujúceho na získanie Rondonov či Dielikov bez vykonania príslušnej transakcie, vykonania viacerých transakcií u Partnera, na základe ktorých vzniká oprávnenie na získanie Rondonov či Dielikov, v jednom dni, či získanie viacerých Rondonov či Dielikov, ako by Užívateľovi na základe konkrétnej transakcií u Partnera patrilo.
  4. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Poskytovateľa k akýmkoľvek účelom odporujúcim týmto Podmienkam alebo aplikovateľným právnym predpisom Českej republiky či iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, alebo poškodiť dobré meno Poskytovateľa. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za všetku ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Užívateľom.
  5. Užívateľ prehlasuje, že:
   1. je svojprávny,
   2. uviedol pravdivé a správne informácie pri registrácii svojho užívateľského účtu,
   3. je oprávneným vlastníkom užívateľského účtu a právoplatným držiteľom Rondonov a Dielikov.
  6. Používanie akýchkoľvek mechanických, elektronických či obdobných zariadení určených k získaniu neoprávnenej výhry v Súťaži (napr. automatické sledovanie a ovplyvňovanie hry) sa zakazuje. Užívateľ nesmie napríklad použiť software, vrátane softwaru vybavený umelou inteligenciou, ktorý užívateľovi pomáha pri účasti na Súťaži, či Užívateľa zastupuje. Porušenie uvedeného zákazu alebo dôvodné podozrenie o takom porušení bude pre Poskytovateľa dôvodom pre nepriznanie alebo neposkytnutie výhry a zablokovania dalšej účasti v Súťaži.
  7. Pokiaľ je Užívateľ neaktívny po dobu 2 mesiacov, tzn. Nezúčastňuje sa Súťaže, alebo nezískal v uvedenom období žiadne Rondony, dochádza k strate všetkých získaných Rondonov, ktoré Užívateľ nevyčerpal. K takej exspirácii Rondonov dochádza automaticky po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov od poslednej aktivity Užívateľa.
  8. Užívateľ môže nakupovať tovar a služby inzerované Poskytovateľom v Rondo Shope alebo v iných častiach webového portálu rondogo.sk (ďalej spoločne tiež ako „Eshop“). Zadaním objednávky a jej potvrdením zo strany Poskytovateľa je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzavretá zmluva o predaji tovaru alebo poskytnutí služieb, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a ponukou Poskytovateľa; navrhnuté spôsoby platby a dopravy sú Poskytovateľom schvaľované v súlade s čl. 4 ods. 9 týchto Podmienok. V takom prípade má Užívateľ postavenie kupujúceho a Poskytovateľ predávajúceho. Užívateľ môže v Eshope využiť zľavovú ponuku Poskytovateľa, a to vo forme spoplatnenej SMS na základe ktorej dostane kredity oprávňujúce využitie Poskytovateľom vopred inzerovanej zľavy vyjadrenej v Eurách u konkrétnych produktov. Cena spoplatnenej SMS a vyššie zľavového kreditu v Eurách sa riadi aktuálnou uverejnenou ponukou Poskytovateľa.
  9. Úhradu za tovar je možné uskutočniť platobnými bránami jednotlivých bánk a nedostávajú sa do dispozície tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.
 4. Práva a povinnosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ má právo požadovať, aby registrovaný Užívateľ doložil svoju totožnosť a to predovšetkým v prípade, že Užívateľovi vznikne nárok na výhru prevyšujúcu ekvivalent čiastky 10.000 EUR alebo ak povaha výhry identifikáciu Užívateľa vyžaduje. Pre tieto účely môže Poskytovateľ požadovať kópiu platného občianskeho preukazu Užívateľa, alebo iného dokladu totožnosti. Poskytovateľ je oprávnený kopírovať doklad preukazujúci totožnosť či existenciu Užívateľa, ktorý bol poskytnutý Užívateľom. V prípade, že Užívateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebné doklady, potom je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť účet Užívateľa, prípadne ho trvale odstrániť a prípadne má Poskytovateľ právo odoprieť vydanie výhry.
  2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať, že sa Užívateľ nedopustil pri účasti v Súťaži porušenia týchto Podmienok a že Užívateľovi riadne vznikol nárok na získanie Rondonov či Dielikov. Za týmito účelmi je Poskytovateľ oprávnený si od Užívateľa vyžiadať doklady o vykonaných transakciách a ďalšie nevyhnutné doklady a informácie. Do dokončenia tejto kontroly je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie akýchkoľvek výhier v Súťaži, obmedziť funkčnosť účtu Užívateľa či blokovať Rondony a Dieliky Užívateľa. V prípade, kedy bude zo strany Poskytovateľa zistené, že k získaniu Rondonov či Dielikov došlo v rozpore s týmito Podmienkami, alebo keď zo strany Užívateľa nebude preukázané, že k získaniu Rondonov či Dielikov došlo v súlade s týmito Podmienkami, popr. kedy Užívateľ odstúpi od zmluvy, na základe ktorej Užívateľ získal Rondony či Dieliky, je Poskytovateľ oprávnený tieto Rondony či Dieliky odčítať z účtu Užívateľa; pokiaľ by na základe tejto skutočnosti bol zostatok Rondonov či Dielikov záporný, je Poskytovateľ oprávnený akékoľvek v budúcnosti získané Rondony či Dieliky započítať oproti odpočítaným Rondonom či Dielikom. Súčasne je v prípade neoprávneného získania Rondonov či Dielikov Užívateľ povinný na žiadosť Poskytovateľa navrátiť akékoľvek výhry, ktoré s ich použitím dostal.
  3. Poskytovateľ je oprávnený pri vzniku nároku Užívateľa na akúkoľvek výhru počkať pred odoslaním výhry Užívateľovi 30 dní, a to za účelom vykonania kontroly oprávnenosti získania Rondonov či Dielikov, na základe ktorých Užívateľ získal výhru, a overenie, že zo strany Užívateľa nedošlo k odstúpeniu od zmluvy, na základe ktorej Užívateľ získal Rondony či Dieliky použité na získanie výhry. V prípade zistenia, že k získaniu Rondonov či Dielikov došlo v rozpore s týmito Podmienkami, popr. že Užívateľ odstúpil od zmluvy, na základe ktorej Užívateľ získal Rondony či Dieliky použité na získanie výhry, nárok Užívateľa na získanie výhry zaniká a Užívateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa navrátiť akékoľvek takéto výhry.
  4. Poskytovateľ môže podľa vlastného uváženia prehlásiť doterajší priebeh Súťaže za neplatný z dôvodu akejkoľvek technickej alebo systémovej chyby. Pokiaľ sa vyskytne akýkoľvek závažný dôvod, ktorý je spôsobilý narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, poctivosť, alebo riadny chod Súťaže, alebo Súťaž nebude môcť pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si Poskytovateľ právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť Súťaž. Ak bude Súťaž zrušená či pozastavená, budú všetky vložené Rondony a použité Dieliky vrátené Užívateľom na ich užívateľský účet. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okrem výhercu oceniť, podľa svojho uváženia, aj ďalších účastníkov súťaže.
  5. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť vo vzťahu ku konkrétnej výhre o tom, že Užívateľovi bude namiesto vecnej ceny poskytnutá peňažná čiastka zodpovedajúca priemernej trhovej hodnote danej výhry bez DPH, a to aj po vzniku nároku Užívateľa na výhru. Peňažná čiastka bude pripísaná v prospech bankového účtu oznámeného Užívateľom Poskytovateľovi.
  6. V prípade spoplatnenia výhier, alebo nákupu tovaru a služieb v Eshope podľa čl. 3.8, Poskytovateľ vopred informuje kupujúceho o platobných podmienkach, vrátane informácií o daniach a poplatkoch, prípadne o výške nákladov spojených s dodaním tovaru. Poskytovateľ ako predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Užívateľ ako kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo využije v prípade zakúpenia licencie či služby.
  7. Podľa zákona o evidencii tržieb je Poskytovateľ ako predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
  8. Poskytovateľ zaisťuje či sprostredkúva spôsoby dodania. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb vzhľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú propagované na webovej stránke Rondogo.sk.
  9. Z dôvodu prepojenia Súťaže a Eshopu Poskytovateľ prijíma opatrenia pre zabránenie podvodnému konaniu v rámci Súťaže, konaniu, na ktorého základe by dochádzalo k pripisovaniu Rondonov, Dielikov alebo iných zvýhodnení v prospech Užívateľa bez vykonania príslušnej transakcie, prípadne k zabráneniu vzniku škody na strane Poskytovateľa, najmä v súvislosti s neuhradením viacerých položiek tovaru objednaného v Eshope v priebehu jedného dňa. Do 72 hodín od uzavretia Zmluvy medzi Užívateľom a Poskytovateľom v Eshope je tak Poskytovateľ oprávnený upraviť spôsob platby za tovar alebo služby a ich dopravu, a to najmä zameniť platbu na dobierku za platbu pred dodaním tovaru. Do uplynutia tejto lehoty je Užívateľom zvolený spôsob dopravy či platby iba návrhom, ktorý Poskytovateľ akceptuje márnym uplynutím vyššie uvedenej lehoty alebo splnením objednávky. Užívateľ je v prípade úpravy spôsobu platby za tovar alebo služby a ich dopravu oprávnený od dotknutej zmluvy o predaji tovaru alebo poskytnutia služby odstúpiť, a to do 3 dní od oznámenia zmeny; možnosť užívateľ odstúpiť od zmluvy podľa ostatných ustanovení týchto Podmienok týmto nie je dotknutá.
 5. Odovzdanie výhry

  1. Jednotlivé výhry budú odovzdané Užívateľom, ktorí sa stali víťazmi v Súťaži (ďalej tiež len „Výherca“). Výherca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi nasledujúce pravdivé údaje:
   1. meno a priezvisko,
   2. dátum narodenia,
   3. adresu (ulica, číslo popisné, obec, PSČ).
  2. Výhra bude priznaná výhradne na meno Užívateľa uvedené pri registrácii. Po overení totožnosti je cena odoslaná na registrovanú kontaktnú adresu, alebo odovzdaná osobne, alebo po dohovore s Poskytovateľom, a to vždy s ohľadom na povahu výhry. Informácie o spôsobe odovzdania výhry budú odoslané na emailovú adresu Výhercu do 5 dní od skončenia súťažného kola. Ak nebude výherca reagovať na emailovú výzvu Poskytovateľa v lehote 30 dní, stratí Výherca nárok na výhru a tá prepadá Poskytovateľovi.
  3. V prípade, že sa stane Užívateľ výhercom výhry v hodnote presahujúce 2000 eur, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Užívateľa o súhlas s obstaraním a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových aj zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Poskytovateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním či čerpaním výhry pre propagačné účely Poskytovateľa a ďalšie komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách, vrátane tlačových alebo online médií, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi, alebo zaradením do súborného diela. Tento súhlas sa udeľuje Poskytovateľovi bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia.
  4. V prípade, že sa stane Užívateľ výhercom peňažnej výhry, vzniká Výhercovi nárok na výplatu výhry, iba ak peňažná výhra, alebo súčet peňažných výhier presahuje sumu 200 Kč, alebo 8 EUR. Jednotlivé peňažné výhry Výhercom sa evidujú v Rondo peňaženke, ktorá je prístupná v užívateľskom rozhraní.
  5. Výhra je dodaná na miesto určené Výhercom, a to podľa týchto Podmienok. Výherca sa zaväzuje výhru pri dodaní bez zbytočného odkladu prevziať. Pokiaľ by tak neurobil, bude Výherca povinný hradiť všetky Poskytovateľove náklady súvisiace s odoslaním výhry, uskladnením výhry a jej zaslaním späť, a to vrátane poštovného, balného, manipulačných poplatkov a zníženia hodnoty tovaru.
 6. Obmedzenie zodpovednosti

  1. Služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi sú poskytované "tak ako sú". Poskytovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadom funkčnosti, rýchlosti a dostupnosti svojich služieb.
  2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby dátových prenosov ani nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté či vyplývajúce z akéhokoľvek zneužitia užívateľských účtov.
  3. Užívateľ berie výslovne na vedomie a potvrdzuje, že tie Rondony a Dieliky, ktoré získa od Partnerov, majú pôvod v uskutočnenej transakcii medzi Užívateľom a Partnerom a že z tohto právneho vzťahu nevznikajú žiadne nároky alebo záväzky Poskytovateľovi, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzájomné plnenie medzi Užívateľom a Partnerom. Pre predídenie pochybnostiam nie je Poskytovateľ zodpovedný za:
   1. pravdivosť Partnerom uvádzaných informácií,
   2. kvalitu, bezpečnosť alebo legálnosť tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom transakcie medzi akýmkoľvek Užívateľom a akýmkoľvek Partnerom,
   3. skutočné dokončenie a plnenie transakcie medzi akýmkoľvek Užívateľom a akýmkoľvek Partnerom.
  4. Webový portál rondogo.sk obsahuje odkazy na iné webové stránky (ďalej tiež len „Stránky tretích strán"), ako aj články, fotografie, texty, grafiku, obrazy, vzory, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, software a ďalší obsah, ktoré patria alebo pochádzajú od tretích strán (ďalej len „Obsah tretích strán"). Tieto Stránky tretích strán a Obsah tretích strán, nie sú sledované alebo kontrolované zo strany Poskytovateľa, a preto Poskytovateľ nie je zodpovedný Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne navštíviť akékoľvek Stránky tretích strán, alebo sa zoznámi s obsahom Aplikácie tretích strán, robí tak na vlastné nebezpečenstvo.
 7. Informácie pre spotrebiteľov a reklamačný poriadok

  1. Reklamácie akéhokoľvek problému s priebehom Súťaže alebo vád kúpeného tovaru vybavuje Poskytovateľ na adrese .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Užívateľ je povinný uplatniť práva z vád bezodkladne po zistení vady či po tom, čo vadu pri vynaložení starostlivosti zistiť mohol. Reklamáciu Poskytovateľ vybavuje v čo najkratších lehotách, pravidelne do 24 hodín. Pre kladné vybavenie reklamácie urobí Poskytovateľ maximum. Ostatné nároky na náhradu z vadného plnenia budú vybavené bez zbytočného odkladu a Poskytovateľ o výsledku reklamačného konania bude informovať Užívateľa najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Začiatok 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia reklamovanej vady je stanovený po riadnom uplatnení reklamácie, vrátane doručenia reklamovaného tovaru späť Poskytovateľovi (nie odovzdaním reklamovaného tovaru prepravcovi).
  2. Všetky spory vzniknuté na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou, sa bude Poskytovateľ snažiť vyriešiť zmierlivo. Užívateľ je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Poskytovateľovi na .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. V prípade nesúhlasu so spôsobom vybavenia reklamácie má Užívateľ právo obrátiť sa so žiadosťou na príslušný zmierovací orgán podľa adresy bydliska alebo obvyklého pobytu. Príslušným zmierovacím orgánom vo vzťahu k cezhraničným spotrebiteľským sporom týkajúcim sa zmlúv uzatváraných na diaľku v Slovenskej republike je Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, webová adresa: https://esc-sr.sk, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, tel: +421 905 528 477. Informácie o ďalších zmierovacích orgánoch v Slovenskej republike sú dostupné na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Zmierovacím orgánom v Českej republike je odbor mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov pri Českej obchodnej inšpekcii, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 000 20 869, webová adresa: www.coi.cz. Užívateľ môže využiť aj platformu EÚ na riešenie sporov online – platformu na riešenie sporov zo zmlúv uzatvorených online, webová adresa: www.ec.europa.eu. Zároveň je Užívateľ oprávnený obrátiť sa so svojím podnetom na vyššie uvedenú Českú obchodnú inšpekciu ako orgán vykonávajúci dozor nad činnosťou Poskytovateľa.
  3. V prípade, že je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), má právo odstúpiť od dištančne uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu. Užívateľ tak môže urobiť oznámením na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq., v ktorom identifikuje zmluvu, od ktorej odstupuje. Pre odstúpenie môže Užívateľ využiť poskytnutý formulár, ktorý je prílohou č. 1 týchto Podmienok. Odstúpiť od zmluvy je možné do štrnástich dní od:
   1. uzavretia zmluvy, ak ide o zmluvu o poskytovaní služieb;
   2. prevzatia tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej Užívateľ zakupuje jednotlivý tovar v Eshope; alebo
   3. prevzatia poslednej dodávky či položky alebo časti tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu, ktorú Užívateľ zakupuje niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých položiek či častí tovaru v Eshope; alebo
   4. od prevzatia prvej dodávky tovaru, ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná dodávka tovaru z Eshope po dohodnutú dobu.
  4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia zašle Poskytovateľovi späť tovar, ktorý od neho obdržal, ibaže mu Poskytovateľ ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne; táto lehota je zachovaná, pokiaľ spotrebiteľ tovar odošle pred jej uplynutím. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ vrátený tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar Poskytovateľovi odoslal. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený a v stave, v akom spotrebiteľ tovar prevzal: spotrebiteľ zodpovedá a je povinný hradiť Poskytovateľovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, tj na vyskúšanie tovaru.
  5. Pri odstúpení od zmluvy je Poskytovateľ povinný spotrebiteľovi uhradiť iba náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na dodanie tovaru, vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu Poskytovateľom ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Poskytovateľ nie je povinný spotrebiteľovi uhradiť akýkoľvek rozdiel v nákladoch, spojený s dodaním tovaru, ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší ponúkaný spôsob dodania. Pri odstúpení od zmluvy súčasne spotrebiteľ znáša vlastné náklady spojené s vrátením tovaru.
  6. Užívateľ sa zaväzuje tovar pri dodaní bez zbytočného odkladu prevziať. Pokiaľ by tak neurobil, bude Užívateľ povinný hradiť všetky Poskytovateľove náklady súvisiace s odoslaním tovaru, uskladnením tovaru a jeho zaslaním späť, a to vrátane poštovného, balného, manipulačných poplatkov a zníženia hodnoty tovaru.
  7. Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv spotrebiteľa z chybného plnenia v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame stanovená dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, Poskytovateľ, ako predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste či zvláštnymi obchodnými podmienkami, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté vady po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovar ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním.
  8. Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:
   1. Právo na bezplatnú opravu tovaru
   2. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nemožno odstrániť opravou, alebo sa taká oprava javí ako finančne alebo časovo neekonomické riešenia a ďalej tým, či môže byť chyba odstránená bez značných ťažkostí pre spotrebiteľov.
   3. Právo na odstúpenie od zmluvy možno využiť vtedy, ak nie je možné vec opraviť a nie je možné ani dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet vád, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať.
   4. Ak neodstúpi spotrebiteľ čo by kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ čo by kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Poskytovateľ nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
  9. Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých Užívateľov čo by kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak ustanovené dovozcom či výrobcom, uplatní sa práva vyplývajúce zo záruky za akosť podľa §2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  10. V prípade reklamácie notebookov, mobilných telefónov, tabletov, pamäťových zariadení či iných počítačových systémov alebo zariadenia pre ukladanie dát nenesie predávajúci zodpovednosť za obsah a dáta uložené na takomto úložisku a taktiež nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo zneužitiu dát. V prípade reklamácie nevykonáva predávajúci zálohovanie dát alebo obnovu dát. Kupujúcemu sa odporúča pravidelné systematické zálohovanie dát na iné úložisko. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy je reklamácia riešená výmenou tovaru za nový, pôvodný tovar sa nevracia.
  11. Adresa pre vrátenie zakúpeného tovaru pre prípady reklamácie či odstúpenie od zmluvy je RONDOgo, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.
  12. Pre čo najrýchlejšie vybavenie nás pred odoslaním tovaru kontaktujte na e-mail .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Zašleme Vám vopred pripravený štítok s adresou na vytlačenie, ktorý môžete využiť na podacích miestach Zásielkovňa k poslaniu tovaru bez platby poštovného. Možné je samozrejme tiež zaslať tovar poštou či inou prepravnou službou. Tovar zasielajte vždy bez dobierky, v opačnom prípade nebude prijatý.
 8. Ochrana osobných údajov.

  1. Plné znenie ochrany osobných údajov nájdete na stránke Informácie o spracovaní osobných údajov.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva uzatváraná podľa týchto Podmienok, podľa ktorej získava Užívateľ právo na používanie služieb a internetových stránok Poskytovateľa a účasť v Súťaži, je uzatváraná na dobu neurčitú akceptáciou týchto Podmienok zo strany Užívateľa. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom výslovne žiada o začatie poskytovania týchto služieb ihneď po uzavretí zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať s výpovednou dobou v dĺžke 30 dní.
  2. Užívateľ je oprávnený si pred záväzným uzavretím akejkoľvek zmluvy podľa týchto Podmienok zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát, najmä skontrolovať a meniť ním vložené vstupné údaje. Potvrdenie o uzavretí zmluvy dostane Užívateľ na svoj e-mail, Poskytovateľ však nevytvára a neukladá vyhotovenie takej zmluvy, nemôže tak k nej Užívateľovi umožniť prístup.
  3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po zverejnení a stanoveným dňom určeným Poskytovateľom, avšak vo vzťahu ku každému Používateľovi len v prípade, že Používateľ s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje pokračovanie v pokračovaní v účasti v Súťaži zo strany Užívateľa a/alebo kúpa tovaru či služieb aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátumom účinnosti zmeny Podmienok. Ak Užívateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný zdržať sa účasti v Súťaži organizovanej Poskytovateľom a nákupu tovaru alebo služieb po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Pre vylúčenie pochybností strany vyhlasujú, že Užívateľ, ktorý sa už v minulosti zaregistroval pred dňom účinnosti týchto Podmienok a naďalej na základe pôvodnej registrácie sa zúčastňuje Súťaže a/alebo kupuje tovar alebo služby, stáva sa bez ďalšieho Užívateľom podľa týchto Podmienok.
  4. Ak akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení týchto Podmienok. Poskytovateľ v takom prípade nahradí také neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
  5. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, ale napriek tejto voľbe práva je Užívateľ chránený tými pravidlami krajiny svojho obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou. V prípade sporu medzi Poskytovateľom a Užívateľom je na jeho prejednanie arozhodnutie príslušný všeobecný súd Poskytovateľa, ibaže je Užívateľ v postavení spotrebiteľa a v takom prípade je daná príslušnosť súdu podľa pravidiel štátu jeho obvyklého pobytu. Tieto Podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Česká verzia podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vyhotovené len pre informáciu.
  6. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formu elektronickej pošty (e-mailu).
  7. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Poskytovateľa a akékoľvek osoby, ktoré sa svojou činnosťou podieľali alebo podieľajú na tejto Súťaži či jej organizácii a osoby týmto osobám blízke.
  8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.06.2022.

Príloha č. 1: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 - Adresát: RONDOgo, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika
 

- Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupu tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)
 

- Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)
 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
 

- Dátum
 

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.