Ochrana osobných údajov RONDOgo.sk

V RONDOgo s.r.o., IČO: 242 47 286, so sídlom: Freyova 82/27, 190 00 Praha-Vysočany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 196838 (ďalej len „RONDOgo.sk“), a Rondo data s.r.o., IČO: 290 64 07, so sídlom: Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 160959 (ďalej len „Rondo data“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo iného právneho základu spracúvania, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytovať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva ako dotknutá osoba.

OBSAH

 1. Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?
 2. Aké osobné údaje spracovávame?
 3. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?
 4. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
 5. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?
 6. Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?
 7. Prenos Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru
 8. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
 9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
 10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
 1. Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?
  • My v Rondo a Rondo data (ďalej spoločne aj ako „my“) spoločne určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú Vaše osobné údaje spracovávané, (napr. zhromažďované, zaznamenávané, triedené, príp. sprístupňované). My ako spoloční prevádzkovatelia zodpovedáme za riadne uskutočňovanie takého spracovania Vašich údajov.
  • Táto naša úloha vyplýva z nášho postavenia spoločných prevádzkovateľov osobných údajov (ďalej len „spoloční prevádzkovatelia“), pretože na základe zmluvy spoločne prevádzkujeme internetový portál RONDOgo.sk a spoločne tak vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov.
  • Na spracúvaní Vašich osobných údajov sa podieľame spoločne, pričom Rondo data sa na tomto spracúvaní podieľa formou spracovania dátových analýz Vašich údajov.
  • Za spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedáme spoločne a svoje práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, ktoré Vám patria z titulu Vášho právneho postavenia ako dotknutej osoby, môžete vykonávať u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov, teda ako u RONDOgo.sk, tak aj u Rondo data. Ďalej nás môžete kedykoľvek kontaktovať s otázkou ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným v časti I. „Ako je možné uplatniť jednotlivé práva? Do spracovania Vašich osobných údajov môžu byť zapojené ďalšie osoby vrátane prevádzkovateľov a sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré sú uvedené v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?.
 2. Aké osobné údaje spracovávame?
  • Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ako a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje. V nasledujúcej časti Vám priblížime, o aké osobné údaje sa jedná, vrátane príkladov:
   1. Kontaktné údaje

    • Hlavne poštová adresa, telefón alebo e-mail, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli schopní uskutočniť s Vami komunikáciu alebo Vám príslušnú komunikáciu doručiť, (napr. poskytovanie informácii o našich aktuálnych ponukách, poskytovanie odpovedí na Vaše podnety, otázky alebo návrhy a pod).
   2. Identifikačné údaje

    • Predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia, užívateľské meno a heslo, prípadne IČO a adresa podnikania sú pre nás dôležité, aby sme mali istotu, že kontaktujeme skutočne tú správnu osobu. Navyše by sme Vás radi oslovovali Vaším menom.
   3. Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk

    • Užívaním prostredia internetu a návštevou webových stránok RONDOgo.sk (ďalej len „webové stránky“ alebo „web RONDOgo.sk“) automaticky odosielate IP adresu svojho zariadenia. Vieme teda detegovať číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza Vaše zariadenie. Ak ste vo svojom prehliadači povolili ukladanie tzv. cookies, ich prostredníctvom k nám posielate ďalšie informácie, napríklad o stránkach, ktoré navštevujete, o užívateľských predvoľbách na Vašom počítači. Viac informácií o používaní cookies nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov“.
    • Z logov, kde sa tiež z bezpečnostných dôvodov zaznamenávajú informácie o Vašej aktivite na webových stránkach, vieme odčítať dĺžku jedného prihlásenia, úkony, ktoré ste na webových stránkach vykonal/-a, a tiež informácie o údajoch vyplnených do formulárov. Pre optimálne zobrazenie našich webových stránok a služieb využívame informáciu o Vašom operačnom systéme (napríklad Windows alebo macOS), jeho verziu a technické dáta o zariadeniach, z ktorých sa prihlasujete (napríklad typ Vášho smartfónu). To nám pomáha neustále vylepšovať naše služby a prispôsobovať ich Vašim technickým možnostiam. Viac informácií nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov.
   4. Geolokačné údaje

    • Ide o údaje, ktoré identifikujú GPS súradnice (alebo adresný bod) konkrétneho miesta. Z logov do užívateľského účtu na RONDOgo.sk odčítame Vašu polohu pri prihlásení. Geolokačné údaje využívame aj pri návšteve našich internetových stránok, aby sme Vám podľa Vašej aktuálnej polohy ponúkli kontakt na ponúkané služby vo Vašej blízkosti.
   5. Informácie o využívaní produktov a služieb

    • Pre lepšie cielenie v našich kampaniach využívame informácie o tom, aké služby čerpáte, s akými podmienkami, či ich stále využívate alebo ste ich zrušili. Vieme, ako často sa prihlasujete do svojho užívateľského účtu, a či ste v jeho prostredí uskutočnili nejakú akciu alebo ste sa po chvíli odhlásili. Pre vylepšenie našich služieb tiež využívame informácie z prieskumov a užívateľského testovania.
   6. Informácie o interakciách s RONDOgo.sk

    • Aby sme predišli tomu, že Vás budeme kontaktovať viackrát z rovnakého dôvodu, zaznamenávame si informácie o predchádzajúcej komunikácii medzi Vami a nami. Ide hlavne o údaje, ako je dátum (prípadne čas kontaktu, jeho dôvod, a či ste kontakt iniciovali Vy sám/sama alebo my. Týka sa to komunikácie prostredníctvom všetkých kanálov, hlavne cez telefón, chat, poštu, e-mail, alebo cez internetovú alebo mobilnú aplikáciu, kedy v takom prípade získavame i GoogleID alebo AppleID. Je to z toho dôvodu, aby sme Vám ponuku, ktorá Vás neoslovila, neponúkali znovu a lepšie sa tak orientovali vo Vašich potrebách.
   7. Informácie zo sociálnych sietí

   8. Transakčné údaje

    • Jedná sa hlavne o čísla Vášho účtu, meno majiteľa účtu, čas a výšku realizovanej platby, a to v rátane transakcií, na ich základe dochádza k pripisovaniu bodov do súťaží . Tieto údaje potrebujeme, aby sme boli schopný prevádzkovať program RONDOgo a aby sme Vám boli schopní v prípade Vašej finančnej výhry v našom programe RONDOgo túto finančnú výhru zaslať.
   9. Informácie z prieskumov a užívateľského testovania

    • Keď pripravujeme nové služby alebo chceme poznať názor na naše existujúce služby a reklamy alebo chceme zistiť, aké služby by sa Vám páčili, pýtame sa priamo Vás, našich užívateľov, v rôznych prieskumoch. Pri vývoji nových služieb realizujeme tzv. užívateľské testovanie. Tieto testy nám umožnia zistiť, či sa aplikácia nielen páči, ale že je tiež jednoducho ovládateľná.
   10. Informácie o nákupoch

    • Pre evidenciu Vášho dobitia Rondonov od našich partnerov a pre overenie validity dobitia porovnaním s dátami našich partnerov evidujeme údaje o vašich nákupoch uskutočnených u našich partnerov. Jedná sa o údaje, ako je cena nákupu, počet pridelených Rondonov za nákup, dátum a čas uskutočnenia nákupu, informácie o predajcovi, informácia o predajni, kde bol nákup uskutočnený, a o položkách nákupného košíka.
 3. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
  • Osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú predovšetkým od Vás samotných, a to z Vášho používania webu RONDOgo.sk a služieb RONDOgo a našej komunikácie s Vami. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na webe RONDOgo.sk.
  • Ďalšie osobné údaje získavame v rámci našej činnosti, pričom sa jedná predovšetkým o odvodené údaje z Vami poskytnutých údajov.
  • Ďalšie osobné údaje môžeme získavať od našich partnerov, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a za nami stanovenými účelmi a sú teda vo vzťahu k nám sprostredkovateľmi osobných údajov (napríklad sa jedná o údaje o Vašich nákupoch) a/alebo našich partnerov, ktorí sú prevádzkovateľmi osobných údajov. Viac o sprostredkovateľoch a prevádzkovateľoch vo vzťahu k Vašim osobným údajom nájdete v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?
 4. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
  • Ak navštívite web RONDOgo.sk, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory, tzv. cookies. Cookie je malý súbor, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity v priebehu prehliadania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, po okamih, keď ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, sú pixelové značky súčasťou webových stránok. Rovnako používame ďalšie technológie, ktoré čítajú informácie o Vašom zariadení či prehliadači, popr. na ne ukladajú údaje. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web.
  • Niektoré cookies ukladá a číta priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:
   • identifikovať Vás pri prechádzaní jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa Vám nezmazali nazbierané body (tzv. Rondony), aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať Vás opakovane o e-mail alebo heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viacero variantov;
   • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, poprípade či ste sa napríklad zúčastnili určitého prieskumu;
   • zaznamenávať údaje Vami zadané do služby;
   • zobrazovať obsah nášho webu pre Vaše zariadenie;
   • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná miesto Vás;
   • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu;
   • zaistiť prihlásenie cez sociálne siete Facebook, Google, Apple
  • Také cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.
  • Ďalej s Vašim súhlasom dochádza k ukladaniu a čítaniu nasledujúcich cookies:
   • cookies z webu RONDOgo.sk, ktoré nám umožňujú:
    • sledovať návštevnosť nášho webu RONDOgo.sk, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
    • zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu RONDOgo.sk, ak testujeme nové funkcionality;
    • prispôsobovať pre Vás obsah nášho webu RONDOgo.sk, napríklad Vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už pozreli a zobrazovať Vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
   • cookies tretích strán, ktoré ich môžu použiť:
    • na zber údajov o Vašom správaní na našom webe RONDOgo.sk a ďalších webových stránkach;
    • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, ako je náš web RONDOgo.sk;
    • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenia funkcie, ako je tlačidlo „Páči sa mi to“ a zobrazení prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, ako je náš web RONDOgo.sk, zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti v časti F „Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?.
  • Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v sekcii Nastavenia cookies a súvisiace spracovania.
  • Údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk nezískavame len z cookies. Dopĺňame ich tiež o nasledovné údaje, ktoré tak isto používame pre účely uvedené vyššie:
   • IP adresa Vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
   • MAC adresa (adresa zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v miestnej sieti);
   • operačný systém Vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
   • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na web RONDOgo.sk;
   • záznamy o dátovej komunikácii medzi Vašim zariadením a webom RONDOgo.sk.
 5. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?
  • V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:
   • bez Vášho súhlasu na právnom základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu splnenia našej zákonnej povinnosti, alebo
   • na základe Vášho súhlasu.
  • Aké spracovania môžeme uskutočňovať bez Vášho súhlasu závisí na tom, na aký účel je príslušné spracovanie uskutočňované a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom webu RONDOgo.sk alebo sa zaregistrujete a či nám udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre konkrétne vymedzené účely.
  • V prípade, že sa zaregistrujete a následne súťažíte, spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na právnom základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu či z dôvodu splnenia našej zákonnej povinnosti. Spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme aj na právnom základe Vami poskytnutého súhlasu, ktorý ste udelili pre niektorý z konkrétne stanovených účelov spracovania.
  • Bez Vášho súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
   • Zaistenie Vašej účasti v programe RONDOgo
    • Uvedené spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom (spoločným prevádzkovateľom). Ak si totiž vytvoríte účet na webe RONDOgo.sk, spracovávame Vaše kontaktné údaje, Identifikačné údaje, Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Informácie o využívaní produktov a službe, Informácie o interakciách s RPONDOgo.sk, Transakčné údaje a Informácie o nákupoch na právnom základe plnenia zmluvy s Vami, aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet a Vy ste sa mohli zúčastňovať programu RONDOgo a súťažiť. Zmluva (resp. náš zmluvný vzťah s Vami), o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho účtu (Všeobecné podmienky členstva v programe RONDOgo sú dostupné na stránke Podmienky súťaže RONDOgo).
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo.
   • Naša ochrana pred neoprávneným používaním našich služieb a ochrana pred protiprávnym konaním
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje, Identifikačné údaje, Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Transakčné údaje a Informácie o nákupoch, a to pre zabezpečenie pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana pred neoprávneným používaním našich služieb a ochrana pred protiprávnym konaním.
    • Typicky sa jedná o údaje slúžiace k zaisteniu bezpečného používania našich produktov a služieb, riadenie našich rizík, predchádzanie a vyhodnocovanie možných podvodných konaní a pod.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe.
   • Vylepšenie našich služieb na základe ich používania
    • Ak si vytvoríte účet na webe RONDOgo.sk, spracovávame Vaše Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Informácie o využívaní produktov a službe, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Informácie zo sociálnych sietí, Transakčné údaje, Informácie z prieskumov a užívateľského testovania, a Informácie o nákupoch, tiež na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je vylepšovanie našich služieb na základe ich využívania Vami a optimalizácia ponúk a funkcií v rámci webu RONDOgo.sk a v mobilnej aplikácii Rondo GO. Na základe informácií získaných z uvedených osobných údajov, hlavne z informácií o Vašej spokojnosti s našimi službami, pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás súťažilo ešte lepšie.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe.
   • Naša interná evidencia a spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje, Identifikačné údaje, Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Geolokačné údaje, Informácie o využívaní produktov a službe, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Transakčné údaje, a Informácie o nákupoch, a to pre zaistenie našich oprávnených záujmov, konkrétne ochrany našich práv a záujmov (tj právnych nárokov), ktorými sú vedenie našej vnútornej evidencie a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania premlčacej doby, vrátane doby pokrývajúcej jej spočívanie.
    • V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu tiež po celú dobu trvania takých konaní z dôvodu preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.
   • Podpora a propagácia našich služieb
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje, Identifikačné údaje, Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Geolokačné údaje, Informácie o využívaní produktov a službe, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Transakčné údaje, Informácie z prieskumov a užívateľského testovania, a Informácie o nákupoch a to pre zaistenie našich oprávnených záujmov, ktorými sú podpora používania našich služieb a šírenie informácií o týchto službách.
    • Vaše osobné údaje ako našich existujúcich zákazníkov využívajúcich naše služby takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní našich obchodných / marketingových oznámení o nami ponúkanom tovare či službách a optimalizácii ponúk priamo na webe RONDOgo.sk vrátane upozorňovaní na novo pridaných partnerov, kde je možné získať Rondony.
    • Nechceme Vás obťažovať zbytočnou a nevhodnou komunikáciou, preto zhromaždené osobné údaje využívame na to, aby sme lepšie spoznali Vaše potreby a boli Vám schopní ponúknuť vhodné riešenia. Uvedeným marketingovým/ obchodným oznámením tak môže byť napríklad ponuka účasti v spotrebiteľských súťažiach, ponuka tovaru a služieb RONDOgo.sk a Rondo data.
    • Ku komunikácii s Vami využívame široké spektrum komunikačných kanálov, hlavne klasickú poštu, e-mail, SMS správy a push-notifikácie, ale tiež napríklad aj vyskakovacie (pop-up) okná na webe RONDOgo.sk.
    • Zasielanie obchodných/ marketingových správ, ktoré sú Vám zasielané elektronicky prostredníctvom e-mailu a SMS môžete kedykoľvek zrušiť a ich ďalšie zasielanie zakázať, a to cez odkaz uvedený v každej takto zaslanej správe. V takom prípade Vám už nebudú obchodné/ marketingové správy naďalej zasielané.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy.
   • Prípravy anonymizovaných analýz pre našich partnerov
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Informácie o využívaní produktov a služieb, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Informácie z prieskumov a užívateľského testovania a Informácie o nákupoch, a to pre zaistenie našich oprávnených záujmov spočívajúcich v poskytovanie anonymizovaných obchodných informácií partnerom, v súlade s ktorými tiež pripravujeme anonymizované analýzy, ktoré poskytujeme našim partnerom.
    • Anonymizácia je nevratný proces, kedy Vaše osobné údaje upravíme tak, že už Vás na ich základe nie je možné identifikovať a naďalej sa nejedná o osobné údaje; adresáti predmetných analýz Vás tak nebudú schopní z údajov uvedených v analýzach spätne identifikovať.
    • Pre tento účel Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda po dobu Vašej účasti v programe RONDOgo, a po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu a vašej účasti v tomto programe, nevyhnutných k uskutočneniu potrebných krokov súvisiacich s vymazaním Vašich osobných údajov podľa platnej a účinnej právnej úpravy. Poznamenávame, že uvedená doba sa nevzťahuje na anonymizované údaje, ktoré už nie sú osobnými údajmi.
   • Plnenie našich zákonných povinností
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje, Identifikačné údaje a Transakčné údaje, a to na splnenie našich právnych (zákonných) povinností. Ide napr. o archivačnú povinnosť podľa rôznych zákonov regulujúcich oblasť nášho podnikania.
    • Pre tieto účely osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
  • S Vašim súhlasom, ktorý ste nám udelili pri registrácii v našom programe RONDOgo alebo aj následne kedykoľvek po Vašej registrácii, spracovávame Vaše osobné údaje ďalej za účelmi, ku ktorým ste súhlas udelili. Jedná sa o nasledovné účely spracovania:
   • Podpora a propagácia služieb našich partnerov a príprava anonymizovaných analýz o Vašom zákazníckom správaní naším partnerom.
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje a Identifikačné údaje (z týchto len meno, priezvisko, vek) a tieto údaje tiež poskytujeme našim partnerom.
    • Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní obchodných ponúk partnerov elektronickými prostriedkami, na základe poskytnutia Vašich údajov partnerom.
    • Podrobné informácie o poskytovaní Vašich osobných údajov nájdete v časti F „Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?
    • Na tento účel spracovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu 1 roka odo dňa Vašej poslednej interakcie s nami. Interakciou je myslené udelenie súhlasu a ďalej potom využívanie webovej aplikácie RONDOgo.sk.
   • Podpora a propagácia RONDOgo a produktov a služieb našich partnerov, vrátane profilovania a príprava anonymných analýz o zákazníckom správaní.
    • Za týmto účelom spracovávame Vaše Kontaktné údaje, Identifikačné údaje, Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Geolokačné údaje, Informácie o využívaní produktov a služieb, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk, Informácie zo sociálnych sietí, Transakčné údaje, Informácie z prieskumov a užívateľského testovania a Informácie o nákupoch.
    • Aby sme Vám mohli RONDOgo personalizovať, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame.
    • Takto môžeme použiť rovnako údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali, a môžeme zbierať údaje o Vašom správaní na webe RONDOgo.sk, aj keď sa neprihlásite (napr. keď Vás identifikujeme pomocou cookies - viďte časť D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov).
    • V rámci takého spracovania Vašich osobných údajov dochádza k tzv. marketingovému spracovaniu dát. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom získať predstavu o správaní užívateľov a odhadnúť ich budúce správanie či obchodný potenciál, ďalej profilovanie užívateľov, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť uskutočňované ako manuálnymi, tak aj automatizovanými prostriedkami spracúvania.
    • Vaše osobné údaje takto spracovávame napríklad v rámci prieskumov spokojnosti, pripomienok životného jubilea a pri príprave a zasielaní našich obchodných ponúk elektronickými prostriedkami bez poskytnutia Vašich osobných údajov našim partnerom.
    • Pre tento účel spracovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu 1 roka odo dňa Vašej poslednej interakcie s nami. Interakciou je myslené udelenie súhlasu a následné využívanie webovej aplikácie RONDOgo.sk (teda po dobu 1 roka odo dňa Vášho posledného využitia webovej aplikácie RONDOgo.sk po poskytnutí Vášho súhlasu).
   • Vylepšenie našich služieb na základe ich používania, Podpora a propagácia našich služieb, Príprava anonymizovaných analýz pre našich partnerov.
    • Za týmito účelmi spracovávame Vaše Údaje o používaní webových stránok RONDOgo.sk, Geolokačné údaje, Informácie o využívaní produktov a služieb, Informácie o interakciách s RONDOgo.sk a Informácie zo sociálnych sietí, ktoré boli získané prostredníctvom cookies a ďalších nástrojov. Podrobné informácie nájdete v časti D „Využívanie súborov cookies a ďalších technológií pri spracovaní Vašich osobných údajov
    • Obsah spracovania realizovaný v rámci týchto účelov zodpovedá popisu týchto účelov uvedenému vyššie, s Vaším súhlasom dochádza iba k rozšíreniu rozsahu údajov spracovávaných na tieto účely.
    • Na tieto účely spracovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však po dobu 1 roka odo dňa Vašej poslednej interakcie s nami. Interakciou je myslené udelenie súhlasu a ďalej potom využívanie webovej aplikácie RONDOgo.sk.
 6. Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?
  • Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našich spoločností alebo preverenými príjemcami (viď nižšie príjemcovia Vašich osobných údajov).
  • Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako spoloční prevádzkovatelia (viďte časť A „Kto určuje, ako budú osobné údaje spracovávané?). To znamená, že my určujeme, za akým účelom a akými prostriedkami budú Vaše osobné údaje spracovávané, teda hlavne zhromažďované, zaznamenávané, triedené a poprípade sprístupnené, a tiež zodpovedáme za riadne uskutočňovanie takého spracovania osobných údajov.
  • Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tiež ďalším subjektom (príjemcom), ktorí sú v právnom postavení prevádzkovateľa, a to napríklad v súvislosti s plnením zmluvy s Vami našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, popr. ktorí sa s nami nachádzajú v postavení spoločných správcov, čo sú napríklad prevádzkovatelia sociálnych sietí, ako je Facebook, Inc.
  • Pre spracovanie osobných údajov taktiež využívame služby sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú popísané v časti E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľmi sú:
   1. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako sú Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., I&Q GROUP, spol. s r.o. a další;
   2. prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Facebook, Inc, Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre Vás;
   3. naši obchodní partneri, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, ktorú sme spoločne uzatvorili;
   4. prevádzkovatelia emailových marketingových kampaní, ako je spoločnosť Mailkit s.r.o., IČO: 264 49 901 a Etnetera a.s., IČO: 251 038 14;
   5. prevádzkovatelia platobných brán ako je spoločnosť ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505.
  • Berte prosím na vedomie, že všetkých príjemcov Vašich osobných údajov v právnom postavení sprostredkovateľ máme a všetci títo sprostredkovatelia sú zaviazaní nielen k zachovávaniu mlčanlivosti o Vašich osobných údajoch, ale aj k prijatiu primeraných technických a organizačných opatrení na ich ochranu.
 7. Prenos Vašich osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie/ Európskeho hospodárskeho priestoru
 8. Aké máte práva ako dotknutá osoba pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
  • Rovnako, ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj Vy ako dotknutá osoba pri spracovaní Vašich osobných údajov konkrétne práva. Medzi tieto práva patria:
   1. Odvolanie súhlasu
    • Všetky súhlasy, ktoré získavame, sú úplne dobrovoľné a nie ste povinní ich poskytnúť.
    • Neudelenie alebo odvolanie súhlasu pre niektorý zo zhora uvedených účelov v časti E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? však nebude mať vplyv na možnosť zasielania našich obchodných/ marketingových oznámení v súlade s naším oprávneným záujmom (viďte zhora uvedený účel pod písm. e) „Podpora a propagácia našich služieb“).
    • Vo všetkých prípadoch spracovania založených na súhlase ho môžete odvolať prostredníctvom zaslania emailu na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq. . S ohľadom na zásadu „Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie“ máte možnosť Vami skôr poskytnutý súhlas odvolať zo svojho registračného emailu, čo Vás zbytočne nezaťažuje a nám umožní overiť, že ste to naozaj Vy a že namiesto Vás súhlas neodvoláva iná osoba.
    • Ak odvoláte súhlas u RONDOgo.sk alebo Rondo data, bude sa toto odvolanie vzťahovať aj na druhého zo spoločných prevádzkovateľov (tj. RONDOgo.sk či Rondo data). Ustanovenie predchádzajúcej vety znamená, že RONDOgo.sk ani Rondo nebude po okamihu odvolania súhlasu spracovávať Vaše osobné údaje pre účely uvedené vo Vami udelenom (a následne odvolanom) súhlase.
    • Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
   2. Právo na prístup k údajom
    • Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov RONDOgo.sk“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
   3. Právo na opravu
    • Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
   4. Právo na vymazanie
    • V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
     • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich získali alebo spracúvali;
     • ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku spracovaniu ktorých je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný právny základ, pre spracúvanie Vašich osobných údajov;
     • ak využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu (viďte nižšie časť „Právo namietať voči spracúvaniu“) osobných údajov, ktoré spracovávame na právnom základe našich oprávnených záujmov a my skonštatujeme, že na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ktoré by toto spracovanie oprávňovali,
     • domnievate sa, že nami uskutočňované spracovanie osobných údajov prestalo byť alebo nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
     • vymazaním osobných údajov má dôjsť k splneniu zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému my spoloční prevádzkovatelia (aj jednotlivo) podliehame, alebo
     • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu (aspoň 16 rokov alebo na základe súhlasu zákonného zástupcu, ak má dieťa menej ako 16 rokov).
    • Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné napr. pre splnenie našej zákonnej povinnosti alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).
   5. Právo na obmedzenie spracúvania
    • V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov môžeme obmedziť, keď:
     • napadnete správnosť osobných údajov, a to až do doby, než sa dohodneme, aké osobné údaje sú správne (do overenia správnosti osobných údajov);
     • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať môžeme), ale Vy budete namiesto vymazania týchto osobných údajov uprednostňovať len obmedzenie ich použitia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
     • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na uvedené účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov, alebo
     • namietate voči spracúvaniu. Právo namietať voči spracúvaniu je podrobnejšie popísané nižšie v časti „Právo namietať voči spracúvaniu“). Po dobu, počas ktorej prešetrujeme, či je Vaša námietka oprávnená (či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi), sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.
   6. Právo na prenosnosť údajov
    • Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na právnom základe Vášho súhlasu alebo na právnom základe plnenia zmluvy (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť osobné údaje ľahko preniesť, môže sa jednať len o osobné údaje, ktoré spracovávame automatizovanými prostriedkami v našich elektronických databázach.
   7. Právo namietať
    • Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na právnom základe nášho oprávneného záujmu (viďte časť E „Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak sa jedná o naše marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak učiníme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takom spracovaní pokračovali.
    • • Námietku môžete podať proti akémukoľvek spracúvaniu, ktoré uskutočňujeme na právnom základe našich oprávnených záujmov. Jedná sa o spracúvanie Vašich osobných údajov na nasledovné účely:
     • Naša ochrana pred neoprávneným použitím našich služieb a ochrany pred protiprávnym konaním,
     • Vylepšením našich služieb na základe ich užívania,
     • Naša interná evidencia a spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
     • Podpora a propagácia našich služieb,
     • Príprava anonymizovaných analýz pre našich partnerov.
   8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
    • Berte prosím na vedomie, že žiadne automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa vo vzťahu k Vám neuskutočňuje. Aj napriek tomu Vás však informujeme, že máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie s právnymi účinkami, ktoré sa Vás týkajú alebo ktoré Vás významne ovplyvňujú, ak je toto rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane rozhodnutia založeného na profilovaní, ak toto rozhodnutie nie je:
     • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom,
     • povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
     • založené na Vašom výslovnom súhlase.
   9. Právo podať sťažnosť
    • Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť hlavne v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami uskutočňovanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
  • Súhlas môžete odvolať prostredníctvom zaslaného emailu na adresu .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. V prípade odvolania súhlasu je dôležité, aby ste nám odvolanie Vášho súhlasu adresovali z registračného emailu, aby sme mohli overiť, že ste to naozaj Vy. Ak odvoláte súhlas u spol. RONDOgo.sk s.r.o., alebo u niektorej zo spolupracujúcich tretích strán, bude sa toto odvolanie vzťahovať aj na ostatné spoločnosti, čo znamená, že žiadna z nich nebude po tomto dátume môcť ďalej spracovávať Vaše osobné údaje na účely uvedené v súhlase. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje na marketingové účely, a to ani na základe prípadne skôr udelených marketingových súhlasov alebo prípadných špecifických marketingových súhlasov. Tieto prípadné ďalšie marketingové súhlasy budeme teda rovnako považovať za odvolané.
 9. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
  • Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum dostupné na adrese .b78...RT.iT@6j.n.@@Efi@Yu.kip@po@@Og@Q..gcrnMJ@IOoNrhnSpoI@t3f@@dVov@@@@.6EgmP9g@qvoN5.i.@oCd1@5usq.k.fp@bq.. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca odo dňa doručenia Vašej žiadosti. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informovať v rámci pôvodnej 30 dňovej lehoty na vybavenie Vašej žiadosti.
  • Formuláre pre uplatnenie práv
  • Aby sme Vám ešte viac uľahčili uplatnenie Vašich práv, môžete využiť formuláre, ktoré sú dostupné na stránke o nás.
 10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy
  • Berte prosím na vedomie, že:
   • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe plnenie zmluvy je Vaše poskytnutie a následné spracúvanie Vašich osobných údajov nami nevyhnutné na samotné plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by ste nám osobné údaje neposkytli, neboli by sme schopní plniť zmluvu,
   • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe splnenie zákonnej povinnosti je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov; nie sme však povinný na plnenie takých zákonných povinností, ktoré by odôvodňovali Vašu prípadnú povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť,
   • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem nie ste povinní na poskytnutie Vašich osobných údajov a ste oprávnení namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na tomto právnom základe (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali),
   • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe Vášho súhlasu nie ste povinní na poskytnutie Vašich osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov ste oprávnení kedykoľvek ho odvolať postupom identifikovaným v časti H „Aké máte práva ako dotknutá osoba pri spracúvaní Vašich osobných údajov? Odvolanie súhlasu.